عیب یابی و رفع ایرادیخچال ال جی

برخی از ایرادهای یخچال، به دست خودتان تا حدودی حل میشود . برای مطالعه لطفا به ادامه مطلب روجوع کنید.

عیب: یخچال اصلا کار نمیکند چراغ داخل یخچال نیز روشن نمیشود

علت ها :

پریز مورد استفاده برق ندارد

سیم رابط قطع است

اتصالات سیمهای دو شاخه ناقص یا قطع است

عیب: یخچال اصلا کار نمیکند چراغ داخل یخجال روشن میشود

علت ها :

ترموستات خراب است

برد دستگاه ایراد دارد

موتور ایراد دارد

عیب: لامپ داخل روشن است یخچال کار نمیکند هر چند لحظه یکبار صدای چق چق میدهد

علت ها :

رله و اورلد یا موتور خراب است

خازن خراب است

عیب: موتور یخچال کار میکند سرما ایده ال است لامپ داخل روشن نمیشود

علت ها :

لامپ خراب است

کلید قطع و وصل خراب است

سیمهای رابط یا سرپیچ خراب است

عیب: به هنگام وصل دوشاخه فیوز میپرد

علت ها :

سیمهای رابط بهم اتصال کرده اند

خازن ایراد دارد

موتور خراب است

عیب: موتور یخچال کار میکند سرما بیش از حد است و مواد غذایی یخ میزند

علت ها :

لوله بلو ترموستات از جای خود در امده

ترموستات خراب است

عیب: موتور کم کار میکند سرما کم است

علت ها :

ترموستات روی درجه کم است

ترموستات خراب است

عیب: یخچال به بدنه برق میدهد

علت ها:

سیمهای رابط به بدنه اتصال کرده اند

موتور خراب است

عیب: موتور یخچال مدام کار میکند اصلا سرما ندارد

علت ها :

یخچال گاز ندارد

کمپرسور از کمپرس افتاده

عیب: یخچال دارای برفک زیادی است

علت ها :

لاستیکهای دور درب خراب است

دریچه ها خوب چفت نمیشوند

کندانسور کثیف است

در مسیر گردش هوا روی کندانسور مانعی وجود دارد

عیب: موتور در هنگام شروع یا نشست صدای تق یا ناهنجار میدهد

علت ها :

لاستیکهای لرزه گیر موتور خراب است

پیچهای نگهدارنده موتور شل است

موتور ایراد دارد

عیب: مدت کار موتور مناسب است لوله برگشت تا کمپرسور برفک زده

علت: مقدار گاز تزریق شده بیش ازحد است